مهرزاد خواجه امیری به جمع هنرمندان “هم آهنگ” پیوست