پوشش خبری رسانه ریتم نو از کنسرت هشتم مرداد مهرزاد خواجه امیری